Do 31. avgusta podnošenje prijava za Konkurs za dodelu stipendija učenicima za školsku 2021/2022. godinu

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa grupom donatora raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima koji 2021. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

 

USLOVI

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2021. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

 

POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:

 

Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);

Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice/svedočanstva za poslednje tri godine školovanja)

Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl. za poslednje tri godine školovanja)

Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)

Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte oba roditelja ili staratelja.

Dodatna dokumentacija:

 

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:

 

invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija),

ratni vojni invalidi (potvrda)

jednoroditeljski status porodice (umrlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr),

podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta

potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)

potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji, za poslednje 2 godine školovanja

druga relevantna dokumenta.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

 

Konkurs će biti otvoren od 9.8.2021. do 31.8.2021.godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta tri nedelje nakon završetka roka za prijave. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne stipendije i sl), osim u slučaju učenika koji dobijaju stipendiju za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com

 

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

 

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,

nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata u poslednje tri godine školovanja

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

 

1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha, za poslednje 3 godine školovanja (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);

 

2) nagrade na takmičenjima i sportskim takmičenjima u poslednje 3 godine školovanja (5 bodova nacionalna, 4 regionalna, 3 boda opštinska takmičenja, boduje se samo jedan, najbolji rezultat)

 

3) Volonterski i društveno koristan rad, u poslednje 2 godine školovanja (1 bod)

 

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to:

 

Bez prihoda (5 bodova)

Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)

Bolest deteta/člana porodice (3-5 bodova)

Ostali socio-ekonomski uslovi – podstanarski status, kolektivni smeštaj, izbeglički status, žrtve porodičnog nasilja i dr. (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

 

POSTUPAK

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do 31.08.2021. godine. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.

 

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

 

ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

 

GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *