Poreska uprava objavila kalendar za novembar,prvi rok 1.11.

Poreska uprava objavila je danas mesečni kalendar za novembar, a već 1. novembra ističe rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2022. godinu, objavila je Poreska uprava.

Saopšteno je da je do 1. novembra rok i za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2021.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Navedeno je da ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Rok za dostavjanje obaveštenja o zaključnim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu je 5. novembar, a isplatioci prihoda dužni su da dostave prijavu i obaveštenje za ugovore zaključene u prethodnom mesecu.

Obaveštenja se podnose na obrascu obračuna sredstava u zdravstvenim ustanovama (OZU), a uz njih je potrebno da se podnesu i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Takođe, do 5. novembra je i dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (IOSI) i nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

U saopštenju je navedeno da je podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja (PP-PPNO) za prethodni mesec do 10. novembra, a poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje.

Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

Do 10. novembra podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza, prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Najavljeno je da je Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec traje do 15. novembra.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec moguće je, takođe, do 15. novembra.

Obveznici doprinosa za ovu kategoriju plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Do 15. novembra je i plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za četvrti kvartal 2021, a oni plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

Isti rok je i za plaćanje doprinosa za poloprivrednike za četvrti kvartal 2021. godine za tromesečnu akonaciju doprinosa za socijalno osiguranje.

Rok 15. novembar je i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PP OD-O) za osnivače odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, a prijava se ponosi na pbrascu PP OD-O-a.

Do kraja prve polovine meseca podnose se poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec, a obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV- a dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV – a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec traje do 15. novembra, a obveznici poreza na dobit pravnih lica plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

Poreska uprava najavljuje da se do 15 novemra plaćaju i obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, gde je obveznik akcize dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu, za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Takođe, kada je reč o podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec rok je isto 15. novembr, a obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA za taj mesecm najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.

Rok za plaćanje ostaje isti i kada je u pitanju podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Obveznik je dužane da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

U saopštenju su najavljene obaveze i za 30 novembar, a to je na prvom mestu plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2021. godine.

Kada je u pitanju plaćanje ovog osiguranja poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Objašnjeno je da u suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Rok 30. decembar je i za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu, a obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

TANJUG/GM PRESS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *