Otvoren javni poziv za osposobljavanje komunalnih milicionara u Gornjem Milanovcu

Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac raspisala je konkurs za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara. 

Opšti uslovi: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi:

da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije; da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalne milicije; da je nezaposleno lice i
– da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studija u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci (u zvanju savetnika) ili
– da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci (u zvanju saradnika) ili
– da ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje pet godina radnog iskustva u struci (u zvanju višeg referenta).
Broj kandidata sa kojima se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara je 5, i to
• dva kandidata za komunalnog milicionara, u zvanju savetnik,
• jedan kandidat za komunalnog milicionara, u zvanju saradnik i
• jedan kandidat za komunalnog milicionara, u zvanju višeg referenta.
Saglasno članu 37. Zakona o komunalnoj miliciji, u momentu zaključenja ugovora kandidat mora biti nezaposleno lice.

GM PRESS, FOTO/Mondo

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *