Raspisan javni poziv za sufinansiranje mera eneregetske efikasnosti na stambenim zgradama

Na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije broj 3-06-49/2021 od 16.07.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada na teritoriji opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“ broj 11/2021 i 20/2021), Opština Gornji Milanovac raspisuje:
JAVNI KONKURS
za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na stambenim zgradama na teritoriji Opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu.
Uslovi prijave na konkurs, maksimalna visina sredstava sufinansiranja, neprihvatljivi uslovi, obavezna dokumentacija uz prijavu za Javni poziv, kao i konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Gornji Milanovac, www.gornjimilanovac.rs, ili na prijavnici opštine i sadrži:

Kompletan tekst Javnog poziva,
 Prilog 1A – ZA STAMBENE ZAJEDNICA – Prijavni obrazac i obrazac o stanju STAMBENIH ZGRADA
 Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani izabiraju jednu firmu za odgovarajuću meru od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju. Ovaj predračun je obavezno podneti uz prijavu.
 Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Gornji Milanovac.
Konkurs je otvoren do 14. oktobra 2021. godine.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE STAMBENIH ZAJEDNICA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac ili preporučeno poštom na adresu:
Opštine Gornji Milanovac
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije
Takovska 2
Gornji Milanovac 32300

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 032/713-537 i elektronsku adresu: E-mail:energetskasanacija@gornjimilanovac.rs

Kabinet predsednika opštine

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *