SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ove, 2020. godine, obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID-19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javno zdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama. Takođe je važno prepoznati odgovornost starijih osoba prema sopstvenom zdravlju i njihovu ulogu u fazama spremnosti i reagovanja na trenutnu i buduću pandemiju. Tema ovogodišnje kampanje je: ”Da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje?” Starenje populacije danas je jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javno zdravstvenih izazova, posebno sada u periodu pandemije.

Ova godina je takođe prepoznata kao „Godina medicinskih sestara i babica”. Međunarodni dan starijih osoba naglašava ulogu zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara u pružanju zdravstvene zaštite starijoj populaciji i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Međunarodni dan starijih osoba promoviše Dekadu zdravog starenja (2020–2030) i razgovor javno zdravstvenih profesionalaca o pet strateških ciljeva Globalne strategije i Akcionog plana za starenje i zdravlje. Globalna strategija je dobro integrisana u sve Ciljeve održivog razvoja, a posebno u cilj 3: „Osigurati zdrav život i promovisati dobrobit svih u svim uzrastima”.

Ciljevi Međunarodnog dana starijih osoba 2020:
1. Upoznati stručnu i opštu javnost o strateškim ciljevima Dekade zdravog starenja.
2. Izgraditi platformu za inovacije i promene, koja će omogućiti povezivanje ljudi i razmenu ideja.
3. Podržati zemlje u planiranju i realizaciji aktivnosti, na način da će svakoj zemlji stajati na raspolaganju veštine i alati koji će omogućiti kreiranje politike zdravog starenja.
4. Raspolagati kvalitetnijim podacima o zdravom starenju na globalnom nivou.
5. Podizanje svesti o posebnim zdravstvenim potrebama starijih osoba, njihovom doprinosu sopstvenom zdravlju i funkcionisanju društava u kojima žive.
6. Podizanje svesti o značaju zdravstvenih radnika i saradnika u pružanju zdravstvene zaštite starijim osobama, sa posebnim osvrtom na profesiju medicinskih sestara.
7. Izneti predloge za smanjenje nejednakosti u zdravlju starijih osoba među razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Potrebno je i povećati razumevanje uticaja pandemije COVID-19 na starije osobe, zdravstvenu politiku i sistem zdravstvene zaštite, a važno je da Crveni krst istakne značaj međugeneracijske solidarnosti. Međunarodna Federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je, sledeći inicijativu Crvenog krsta Srbije usvojila dve poruke kojim se obeležava ovogodišnji Međunarodni dan starijih osoba:

1. „Pandemija nije prepreka da stariji volontiraju“ – Ovim ukazujemo da postoje brojni načini za starije da budu aktivni volonteri i da je i tokom pandemije i vanrednog stanja veliki broj starijih osoba svojim doprinosom pomogao aktivnosti Crvenog krsta u lokalnim zajednicama
2. „Zdravo starenje – bolje starenje“ – Ovim sloganom se promoviše Dekada zdravog starenja, podseća da zdravo starenje počinje još u mladosti i da je ono jedan od uslova ravnopravnog učestvovanja starijih u društvu i punog korišćenja njihovih potencijala.

Trenutno, oko 901 milion ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi 2 milijarde, što će predstavljati preko 20 procenata svetske populacije. Trend povećanja broja starijih osoba će biti najveći u zemljama u razvoju, pri čemu se Azija izdvaja kao region sa najvećim brojem starijih osoba, dok se Afrika suočava sa najvećim proporcionalnim rastom broja starijih osoba. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2019. godini je 6 945 235. Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3 561 503), a 48,7% muškarci (3 383 732). Prema podacima za Republiku Srbiju u 2019. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 20,7%, a mlađih od 15 godina ima 14,3%.

Vlade širom sveta trebalo bi da se pripreme za ove ekonomske i društvene promene povezane sa starenjem stanovništva i sa tim u vezi važno je posmatrati starenje sa pozicije razvoja uključujući i postizanje Ciljeva održivog razvoja navedenih u Agendi 2030. Starenje stanovništva je važno sa stanovišta cilja o iskorenjivanju siromaštva, obezbeđivanju uslova za zdrav život i blagostanje za sve generacije, promovisanju ravnopravnosti polova kroz ceo životni ciklus i puno i produktivno zapošljavanje. Potrebno je smanjiti nejednakosti između i unutar zemalja, ali stvarati i naselja koja su inkluzivna, sigurna, otporna i održiva.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba obuhvatiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, ali te aktivnosti moraju da budu sprovedene uz strogo poštovanje mera zaštite i poštovanje epidemioloških preporuka.

Crveni krst Srbije, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija organizovaće panel diskusiju koju možete uživo da pratite 1. oktobra od 13 časova preko UNFPA facebook stranice: https://www.facebook.com/unfpainserbia.

 

GM Press

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *